Comuna Ghidici caută ONG(-uri) partener(e) pentru realizarea unui proiect integrat pentru apelul deschis de propuneri de proiecte ”Dezvoltare locală” lansat în data de 10 septembrie 2019 de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în cadrul Programului „Dezvoltare locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

 

ANUNŢ DE SELECŢIE

 

ONG(-uri) partener(e) pentru realizarea unui proiect integrat pentru apelul deschis de propuneri de proiecte ”Dezvoltare locală” lansat în data de 10 septembrie 2019 de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în cadrul Programului „Dezvoltare locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

 

În conformitate cu prevederile articolului 14 din OUG nr. 34/31.10.2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și a art. 24 din normele de aplicare ale acesteia, Comuna Ghidici, cu sediul în Str. Mihai Viteazu, Nr. 140, Com. Ghidici, Cod Postal 207456, Jud. Dolj. Telefon : 0744 550 267 Fax : 0251 323 352, E-mail: primaria.ghidici@yahoo.ro, anunţă organizarea unei proceduri transparente și nediscriminatorii privind selecția unuia sau mai multor ONG-uri în vederea realizării unui proiect integrat pentru apelul deschis de propuneri de proiecte ”Dezvoltare locală” lansat în data de 10 septembrie 2019 de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în cadrul Programului „Dezvoltare locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

 

CONTEXTUL ANUNŢULUI

În urma consultării publice Consiliul Local al comunei Ghidici a luat decizia realizării unui proiect integrat pentru apelul deschis de propuneri de proiecte ”Dezvoltare locală” lansat în data de 10 septembrie 2019 de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în cadrul Programului „Dezvoltare locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” care să transpună în practică măsurile de dezvoltare locală prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală al comunei și în cel al teritoriului GAL Calafat.

TIPUL PROIECTULUI

Proiectul va fi unul integrat care va contribui la creșterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale, precum și la creșterea nivelului de satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea acestora.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea accesului grupurilor dezavantajate din comuna Ghidici și teritoriul GAL Calafat la servicii sociale de calitate.

 PRINCIPALELE ACTIVITATI SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 1. Măsuri de creștere a accesului la servicii publice sociale pentru grupurile vulnerabile:
 • Servicii complexe pentru „copii rămași singuri”
 • Investiții în accesibilizarea instituțiilor de învățământ;
 • Măsuri de promovare și sprijinire a activităților de antreprenoriat
 • Servicii de îngrijire socio-medicale (sociale, medicale și conexe) adresate persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor cronici, persoanelor care suferă de boli incurabile, copiilor cu nevoi speciale, persoanelor victime ale violenței în familie;
 • Măsuri de accesibilizare a serviciilor de asistență socială și medicală;
 • Investiții în construcția de locuințe destinate grupurilor vulnerabile.
 1. Activități suport:
 • Măsuri de creștere a capacității de coordonare între instituțiile publice și furnizorii privați de servicii sociale/ organizații non-guvernamentale în vederea dezvoltării, diversificării și creșterii calității serviciilor destinate grupurilor vulnerabile.
 • Schimb de experiență și transfer de bune practici pentru profesioniști ai unor entități care lucrează cu grupurile vulnerabile din România și Norvegia.
 • Campanii de informare și conștientizare, consultări publice și dezbateri pe teme relevante pentru cetățeni.

OBIECTIVUL ANUNŢULUI

Comuna Ghidici organizează selecţia ONG-urilor în calitate de partener în vederea realizării proiectului mai sus menţionat.  Candidaţii trebuie să îndeplinească cerinţele de mai jos.

 1. ELIGIBILITATE

Candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ condițiile din apelul de propuneri de proiecte și ghidul aplicantului publicate la https://grant-dl.frds.ro/wp-content/uploads/2019/09/Apel_Dezv_Loc.zip.

În plus, pentru furnizarea serviciilor de îngrijire socio-medicale candidații trebuie să fie autorizați (să aibă cel puțin un serviciu social licențiat).

 2. PROFILUL PARTENERULUI/PARTENERILOR

a. Compatibilitate cu rolul parterului/partenerilor în proiect

Rolul Partenerului/partenerilor în proiect este definit astfel:

Activitățile principale ale proiectului in care va/vor fi implicat/i Partenerul/partenerii sunt:

– management: raportarea tehnica si financiara

– Servicii complexe pentru „copii rămași singuri”

– Promovarea și sprijinirea activităților de antreprenoriat (social)

– Servicii de îngrijire adresate persoanelor vârstnice

– Formarea capacității furnizorilor locali de servicii sociale/ organizații non-guvernamentale în vederea dezvoltării, diversificării și creșterii calității serviciilor destinate grupurilor vulnerabile.

– Schimb de experiență și transfer de bune practici pentru profesioniști ai unor entități care lucrează cu grupurile vulnerabile din România și Norvegia.

– Campanii de informare și conștientizare, consultări publice și dezbateri pe teme relevante pentru grupurile țintă ale proiectului.

Criteriile  pentru  dovedirea  expertizei  şi  experienţei  necesare  îndeplinirii  rolului  de Partener se găsesc în Grila de evaluare anexată.

b. Dovedirea capacităţii administrative şi financiare necesare implicării în proiecte

Criteriile privind capacitatea administrativă şi financiară se găsesc în Grila de evaluare anexată.

3. DOSARUL DE PARTICIPARE

Dosarul de participare trebuie să conţină scanate următoarele documente:

a. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor solicitate.

b. Documente care să ateste capacitatea administrativă și financiară.

c. CV-ul în limba română datat şi semnat de responsabilul partener (coordonatorul activităților asumate de candidat) însoțit de copii după documentele justificative (diplome,  certificate,  adeverinţe  etc.)  care  să  ateste  informaţiile despre educaţie/formare și experiență profesională.

d. Anexele 8a și 10 din arhiva publicată la https://grant-dl.frds.ro/wp-content/uploads/2019/09/Apel_Dezv_Loc.zip;

e. Cererea de participare completată şi semnată cu precizarea pentru ce tip de partener aplică candidatul (conform formularului anexat);

f. Prezentarea aspectelor considerate de către participant ca esenţiale pentru atingerea obiectivului general al proiectului (maxim o pagină).

Dosarul de participare va fi depus prin e-mail pe adresa primaria.ghidici@yahoo.ro până la termenul limită de 7 (șapte) zile calendaristice de la data publicării anunțului (adică până pe 04.12.2019 ora 24.00). Se va preciza în titlul mesajului: „Dosar de participare la selecția de parteneri pentru proiect dezvoltare locală”.

4. EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE

Evaluarea dosarelor  de participare declarate eligibile  se  face  conform grilelor  de  evaluare anexate. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi selectați numai participanţii „admişi” care întrunesc numărul cel mai mare de puncte pentru categoria/categoriile de activități vizată/e. În cazul retragerii câștigătorului se va putea solicita pentru parteneriat următorul participant „admis” pe categoria respectivă.

 

5. ANUNŢAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR

Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie a dosarelor individuale de participare se  face în  termen de maxim 5 zile  lucrătoare de la data  finală  de  depunere  a  dosarelor,  prin publicarea acestora pe websitul www.comunitatiincluzive.ro.

6. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

Eventualele contestaţii se pot depune în termen de maxim două zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor. Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi publicate pe prin afişarea pe www.comunitatiincluzive.ro în termen de maxim trei zile lucrătoare de la data soluţionării acestora.

Anexa 1

Grila de evaluare a participantului

 

Nr. Crt. Condiţii Eliminatorii * Da Nu
 

1

Organizația candidată partener are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă si/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului.

* orice enunţ bifat cu „NU” atrage excluderea candidatului.

 

Nr. Crt. Criterii de evaluare Punctaj maxim Punctaj acordat
1 Expertiza şi experienţa participantului

A. Complexitatea interacțiunilor cu grupurile țintă:

a.   experiența de lucru în teritoriul GAL Calafat (aria de implementare a proiectului).

– un proiect cu finanțare externă/contract de prestări servicii – 3 puncte

– două sau mai multe proiecte cu finanțare externă/ contracte de prestări servicii – 5 puncte

b. apartenența la rețele/grupuri/coaliții relevante (mediu rural, incluziune socială, dezvoltare locală etc.)

– o rețea/grup/coaliție – 1 punct

– două sau mai multe rețele/grupuri/coaliții – 5 puncte

B. Calitatea serviciilor şi activităţilor desfășurate recunoscute oficial:

– candidatul este acreditat pentru serviciile oferite în cadrul proiectului  – 5 puncte

–  are certificare ISO pentru cel puțin una dintre activitățile pe care le va derula în cadrul proiectului – 3 puncte

– apartenența la retele nationale si europene

– o rețea – 1 punct

– două sau mai multe rețele – 5 puncte

          C. Expertiza în domeniul de activitate:

a.   Vechimea în activitatea de profil

–     peste 3 ani – 3 puncte

–     peste 6 ani – 6 puncte

–     peste 9 ani – 9 puncte

b.   Proiecte/contracte implementate

Se  acordă pentru fiecare domeniu de acțiune  3  puncte  participantului  cu  cel  mai  mare  număr  de proiecte/contracte implementate în regiune.

c.   Proiecte/contracte de prestare in care candidatul a desfasurat activitati pe care le va implementa în cadrul proiectului de față

– un proiect – 1 punct

– minim două proiecte – 5 puncte

      d. Candidatul a mai implementat proiecte cu parteneri din statele donatoare – 5 puncte    

45

 

2 Capacitatea administrativă şi financiară:

a.      Suma cifrei de afaceri/bugetelor anuale pentru ultimii 3 ani fiscali

între 500.000 – 1.000.000 lei – 5 puncte

peste 1.000.000 lei – 10 puncte

b.   Profesionalismul şi eficienţa în management

Valoarea totală a proiectelor la care a participat (ca aplicant, partener sau contractor)

–     între 15.000 – 500.000 Euro – 1 punct

–     între 500.000 – 1.000.000 – 3 puncte

–     peste 1.000.000 Euro – 5 puncte

15
3 Premisele asigurării  serviciilor  în  cele  mai  bune  condiţii pentru grupul ţintă:

a.   Candidatul să dispună de un responsabil cu experienta în domeniul activităților menționate la punctul 2.a din anunțul de selecție a partenerilor – 5 puncte

b.   Sediul candidatului să fie în județul Dolj pentru a reduce costurile și emisiile de carbon provocate de deplasarea experților în comunitate. Candidatul deține în județul Dolj sediul, sucursală sau punct de lucru propice desfăşurării activităţilor aferente echipei proprii de proiect – 5 puncte

10
4 Gradul de înţelegere a importanţei, contextului și obiectivului proiectului

Prezentarea elementelor esenţiale, în viziunea participantului, pentru:

    Stabilirea unor obiective specifice necesare  îndeplinirii obiectivului general al proiectului – 10 puncte

    Descrierea modului în care va fi realizată sustenabilitatea rezultatelor activităților pentru care candidează – 10 puncte

Participanţii  sunt  rugaţi  să  descrie,  pe  scurt,  motivaţia  implicării     în parteneriat pentru acest proiect.  Se  acordă  pe fiecare domeniu de intervenție 10  puncte  participantului  care  prezintă  cea  mai întemeiată motivaţie.

30
TOTAL 100

 

 

 

Anexa 2

 

CEREREA DE PARTICIPARE

 

 

Denumire solicitant…………………………………………………, cu sediul în …………………………………………………………………… [localitatea, strada, sectorul/judeţul,], telefon………………….., e-mail……………………………….., document de înfiinţare: ………………………………………………… [document care dovedeşte înfiinţarea], din data de …………………………………………………, emis de …………………………………………., cod fiscal nr. …………………., IBAN ……………………………………………………………………………..,  deschis  la  Trezoreria/Banca ……………………………………., reprezentat de ………………………………… în calitate de ………………………     solicit  participarea  la  selecţia  de  parteneri efectuată de Comuna Ghidici în vederea realizării unui proiect integrat pentru apelul deschis de propuneri de proiecte ”Dezvoltare locală” lansat în data de 10 septembrie 2019 de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în cadrul Programului „Dezvoltare locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

Categoria/categoriile de activități specifice (altele decât managementul proiectului) pentru care candidez este/sunt:

Servicii complexe pentru „copii rămași singuri”

Promovarea și sprijinirea activităților de antreprenoriat (social)

Servicii de îngrijire adresate persoanelor vârstnice

Formarea capacității furnizorilor locali de servicii sociale/ organizații non-guvernamentale în vederea dezvoltării, diversificării și creșterii calității serviciilor destinate grupurilor vulnerabile.

Schimb de experiență și transfer de bune practici pentru profesioniști ai unor entități care lucrează cu grupurile vulnerabile din România și Norvegia.

Campanii de informare și conștientizare, consultări publice și dezbateri pe teme relevante pentru grupurile țintă ale proiectului.

 

Reprezentant solicitant:

 

Semnătura

 

Data

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT

Vă rugăm să ne trimiteți mesajul dvs. prin email la crono@rdscv.ro.

Sending

©2015 ComunitatiIncluzive.ro

Log in with your credentials

Forgot your details?

Skip to toolbar